Kontrast
Czcionka
Mapa strony
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych

Świadczenia rodzinne

 

 

Zasady udzielania pomocy

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018r., poz. 2220 ze późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. W sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018r., poz 1497)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U.z 2017r., poz. 1466).

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

 

1.Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne. Przyznanie świadczeń rodzinnych i dodatków uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Obowiązuje kryterium dochodowe 674 zł/764 zł na osobę w rodzinie.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

  • dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł jednorazowo
  • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) nie więcej niż 546 zł (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
  • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

do 5. roku życia – 90 zł,
powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł,
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł jednorazowo

 

2.Świadczenia opiekuńcze – uzależnione od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny – od dnia 1 listopad 2018r. do 31 października 2019r wynosi 184,42 zł miesięcznie a od dnia 1 listopad 2019r wynosi 215,84 zł miesięcznie

dziecku niepełnosprawnemu z orzeczoną niepełnosprawnością

osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym jeśli niepełnosprawność powstała  do ukończenia 21 roku życia

osobie, która ukończyła 75 lat.

Powyższe świadczenie nie przysługuje:

jeżeli członkowi rodziny zamieszkałemu za granicą przyznano tożsame świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego

osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. Przysługuje na okres zasiłkowy.

Obowiązuje kryterium dochodowe 764 zł na osobę w rodzinie.

Świadczenie pielęgnacyjne
przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. W orzeczeniach tych dodatkowo powinny być wpisane wskazania o konieczności:

  • stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  • stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie przysługuje w wysokości 1583 zł miesięcznie (od 1 stycznia 2018r ).

Świadczenie nie przysługuje jeżeli:

osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego

osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim lub została umieszczona w rodzinie zastępczej, w specjalistycznym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki

osoba w rodzinie ma prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
jednorazowe świadczenie wypłacane w wysokości 1 000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Przysługuje matce, ojcu dziecka lub opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecku.

Obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 1 922,00 zł na osobę w rodzinie.

Świadczenie rodzicielskie
przysługuje matce lub ojcu dziecka w przypadku braku uprawnień do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego(wyjątek stanowią osoby pobierające zasiłek macierzyński z Urzędu Pracy). Przysługuje w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie przez okres 52 tygodni od urodzenia dziecka.

 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br, do miesiąca października roku następnego.

 

Okres zasiłkowy 2019/2020

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane – od dnia 1 sierpnia 2019 roku, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

(UWAGA wnioski złożone w następnych miesiącach- przysługują od miesiąca złożenia!)

 

 

powrót
  • Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnyvh
  • Karta Dużej rodziny
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Policja Wysokie Mazowieckie
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl