Kontrast
Czcionka
Mapa strony
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

 

Zasiłek rodzinny.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się – oznacza to osobę pełnoletnią  uczącą  się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią, lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

 

Do jakiego wieku dziecka przysługuje zasiłek rodzinny?

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. do ukończenia 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie w szkole wyższej), albo
 3. do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej.

 

Jakie dochody uprawniają do zasiłku?

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł.
Do ustalenia dochodu niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego.

 

Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?

 • 95 zł na dziecko w wieku do 5 lat,
 • 124 zł w wieku od 6-18 lat ,
 • 135 zł w wieku 19-24 lata.

Do zasiłku przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka – jednorazowo w wysokości 1000 zł na każde dziecko, w terminie do ukończenia pierwszego roku życia dziecka.
  Od 31 marca 2010 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.
  Od 1 stycznia 2012 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”), jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
  Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie
 • samotnego wychowywania dziecka, na które nie ma możliwości zasądzenia alimentów (gdyż ojciec dziecka nie żyje lub jest nieznany) – dodatek przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne 345 zł, nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci,

Uwaga:
Osoba mająca zasądzone świadczenie alimentacyjne, którego egzekucja jest choćby w części nieskuteczna, może ubiegać się o przyznanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

 • wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – dodatek przysługuje w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci, rodzin w których jest co najmniej troje dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 110 zł w wieku powyżej 5 roku życia do  24 roku życia,
 • rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo, w wysokości 100 zł na dziecko,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – który przysługuje:
  • w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej (w tym także artystycznej) – w wysokości 69 zł miesięcznie albo
  • w związku z zamieszkaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego – w wysokości 113 zł miesięcznie.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

Przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł, nie dłużej jednak niż przez okres:

 1. 24 miesięcy kalendarzowych
 2. 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
 3. 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności

Wymagane dokumenty:

 1. zobacz zasiłek rodzinny – wymagane dokumenty
 2. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego i okresie na jaki został udzielony
 3. zaświadczenie o sześciomiesięcznym okresie zatrudnienia przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 4. zaświadczenie ZUS stwierdzające że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 

Przysługuje samotnie wychowującej dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:

 1. drugi z rodziców nie żyje
 2. ojciec dziecka jest nieznany
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice nie żyją.

Wysokość dodatku:

 1. 193 zł miesięcznie, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci
 2. 345 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci

Wymagane dokumenty:

 1. zobacz zasiłek rodzinny – wymagane dokumenty
 2. kopia skróconego aktu zgonu jednego z rodziców
 3. odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany
 4. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia

 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

Przysługuje na trzecie i kolejne dziecko w rodzinach pełnych jak i niepełnych uprawnione do zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku wynosi 95 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

zobacz zasiłek rodzinny – wymagane dokumenty

 

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobie uczącej się.

Wysokość pomocy uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi:

 1. 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Przyznawany jest:

 1. do ukończenia 16 roku życia, jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność;
 2. do 24 roku życia, jeśli posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zasiłek rodzinny wraz z wymaganymi dokumentami
 2. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 

Przysługuje jednorazowo matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego w wysokości 100 zł.

Wniosek o powyższe świadczenie można składać do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

Przysługuje:

 1. 113 zł na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
 2. 69 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 

Jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Może być również wypłacone opiekunowi faktycznemu, jeśli wcześniej nie zostało przyznane osobie z pierwszej wymienionej grupy uprawnionych. W przypadku urodzenia lub przysposobienia więcej niż jednego dziecka dodatek przysługuje na każde dziecko do ukończenia pierwszego roku życia.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Kobieta, która ubiega się o wypłatę becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zobowiązana jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza, że pozostawała pod jego opieką od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pamiętaj! Pierwsze wymagane badanie powinno być przeprowadzone przed upływem 10 tygodnia ciąży, a następne trzy muszą być wykonane w każdym kolejnym trymestrze – po jednym badaniu na każdy trymestr.

 

 

 

 

 

 

powrót
 • Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnyvh
 • Karta Dużej rodziny
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Policja Wysokie Mazowieckie
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl